stugor_saxnas

Boka

Fyll i detta bokningsformulär för att göra en bokningsförfrågan:

Hur fungerar det att boka?

Du bokar via webbsidan och du kan inte skicka en bokningsförfrågan ifall valda datum redan är fullbokade. Du får en kod via sms eller e-post ett dygn innan ankomst. Den koden går till ett nyckelskåp på utsidan av din stuga där du hittar din nyckel. Vi har ingen reception i Saxnäs utan du når oss via webbsidan, e-post eller telefon.
Betalning sker via faktura i förskott eller vid dropinbokning samma dag kan vi ta emot kortbetalning. Om det blir tekniskt fel med kortläsaren får ni faktura i efterhand.
Stugorna är bostadsrätter som ingår i bostadsrättsföreningen Saxnäs. Ni kan boka valfri stuga via denna hemsida.
Du kan beställa utstäd, linnepaket och att få stugan bäddad och klar vid ankomst.

BOKNINGSREGLER

  • Förskottsbetalning gäller.
  • I samband med bokningen skickas en faktura på 30% av det totala beloppet. Förfallodatum för denna kostnad är 14 dagar. Kommer inte betalningen inom den tiden så avbokas din bokning. Resterande del av beloppet skall betalas 3 dagar innan ankomst. Detta gäller bokningar som sker minst 30 dagar innan ankomst.
  • Övriga bokningar betalas omgående vid bokning.
  • Dropinbokningar med ankomst samma dag betalas med kort eller swish vid ankomst. Vid tekniskt fel av kortdragaren och/eller swish kan du få en faktura att betala i efterskott.

Fullständiga bokningsregler har du nedan:

Please read our booking conditions below before you make your reservation:

Svenska

Dessa allmänna villkor gäller från och med den 1 april 2014 för dig som själv eller genom annan träffar avtal med Saxnäs Stuga enligt vad som angetts i bekräftelsen. Avtalet gäller för privatpersoner som bokat logi.

BOKNINGSREGLER

Ansvarig uthyrare

Ansvarig uthyrare är Delmaco AB ”Saxnäs stuga” är vi skyldiga att:

1. Se till att du får nödvändiga handlingar

2. Informera om alla väsentliga förändringar som rör din bokning

3. Köpta tjänster stämmer med beskrivningen.

Bokning

Din bokning blir bindande för såväl dig som för Saxnäs stuga så snart den bekräftats muntligt eller skriftligt och bokningsvillkoren gäller omgående oavsett om du betalat helt eller delvis eller inte alls.

Minimiålder bokning

För att boka/ingå avtal med oss måste du vara 18 år. Legitimering sker vid ankomst.

Betalning

Du väljer mellan att förskottsbetala ditt boende via faktura eller Paypal via webbplatsen www.saxnasstuga.se. Ta alltid med bekräftelsen och kvitto på betalning vid ankomst.

Ankomst och avresa

Stugan står till ditt förfogande tidigast från kl. 15.00 ankomstdagen. Avresedagen sker utcheckning senast kl. 11.00 Annan ankomst- och avresetid kan ordnas om ingen annan gäst är bokad.

Sen ankomst

Stugan är reserverad för ankomst senast kl. 18.00. Räknar du med att komma senare, måste du meddela detta via telefon samma dag eller e-post dagen innan för att inte riskera att stugan hyrs ut till annan gäst.

Avbokning och utebliven ankomst

Avbeställningen skall ske skriftligt eller muntligt. Avbeställning ska ske senast 24 timmar före ankomst. Uteblir du utan avbeställning eller avbeställer senare än 24 timmar innan ankomst måste du betala en avgift som är 30% av den totala summan av din bokning. Om Saxnäs stuga haft särskilda kostnader med anledning av din beställning blir du ersättningsskyldig för dessa. Om det finns legitima skäl till avbokning som kan styrkas med ett intyg från t ex läkare, myndighet eller försäkringsbolag utgår ingen avgift. Legitima skäl är:

a) dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarligt art, som drabbat dig, maka/make, sambo, familj eller medresenär.

b) det inträffar någon allvarlig händelse utanför din kontroll, som du inte kunnat förutse när du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att du skall stå fast vid din bokning, t ex eldsvåda eller översvämning i din bostad.

Skyldigheter som kund 

Du har skyldighet att själv kontrollera bokningsbekräftelsen så snart den erhålls. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart.

Du måste följa ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller för stugan/- lägenheten, transportmedel, etc. Du ansvarar själv för alla skador, som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du eller någon annan i ditt sällskap varit oaktsam.

Du får inte låta fler personer övernatta i stugan eller på tomten, än vad du uppgav i bokningen.

Du får inte låta husdjur vistas i de stugor där husdjur är förbjudet och rökning är helt förbjudet i alla våra fastigheter.

Du måste kunna uppvisa giltig legitimation vid ankomst.

Vi reserverar oss för lagändringar och prisändringar som ligger utanför vår kontroll.

Betalning

Du väljer mellan att förskottsbetala ditt boende via fakturan eller PayPal via webbplatsen. Ta alltid med bekräftelsen och kvitto på eventuell förskottsbetalning vid ankomst. Vid Tvist Vänd dig i första hand till oss med eventuella klagomål. Skulle vi inte komma överens, vänd dig till Allmänna reklamationsnämnden.

Force Majeure

För det fall resan inte kan genomföras på grund av hinder utanför uthyrarens kontroll som uthyraren inge skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är uthyraren fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Detsamma gäller även om resans inställelse beror på någon som arrangören anlitat eller annan i tidigare led.

Personuppgiftslagen

Genom att slutföra bokningen samtycker du till att personuppgifter får behandlas av Saxnässtuga. Syftet med detta är att möjliggöra sedvanlig gästadministration och att tillförsäkra att vi har tillförlitlig persondokumentation i händelse av olycksfall.

English

These terms and conditions are valid from 1 April 2014 for those who personally or through another, make this agreement with Saxnäs Stuga as specified in the Confirmation. The agreement applies to individuals who booked an accommodation.

Saxnäs Stuga’s liability

Responsible landlords: Delmaco AB and Intermediaries Idog consultant and crafts- the organizer of Saxnäs Stuga, are obliged to:

• Make sure that you get all the necessary documents

• Inform about all important changes concerning your booking

• Make sure that purchased services matches the description

Reservation

Your booking becomes binding for both you and Saxnäs Stuga as soon as it is confirmed, verbally or written. The booking conditions apply immediately whether you paid the whole fee, or just a part, or not at all.

Minimum booking

You have to be 18 years old to make a booking at Saxnäs Stuga. Proof of identity is required upon arrival.

Payment

You can choose to prepay your accommodation with an invoice or pay the full amount through Paypal. Always bring your acknowledgment and proof of payment on arrival.

Arrival and departure

The reserved cottage shall be available to the customers by 2 p.m. at the earliest on the agreed date of arrival. On the agreed date of departure, rooms must be vacated and at our disposal by 12 noon at the latest.

Other arrival- and departure times can be arranged if no other guest is booked.

Late arrival

The cabin is reserved for arrival until 18:00 noon at the latest. Do you expect to arrive later, you have to notify us by phone the same day or email the day before to avoid the risk that the cottage is rented to another guest.

Withdrawal of the customer (counter-order or cancellation) / failure to make use of the booking (no show)

The cancellation must be received in writing or verbal to Saxnäs Stuga. Cancellation must be made no later than 24 hours before the arrival. If you fail to arrive without canceling, or cancel later than 24 hours before arrival, you must pay a fee that is 30% of the total amount of your booking. If Saxnas Stuga had special charges incurred in respect of your order you will be charged for these. If there are legitimate grounds for cancellation which can be evidenced by a certificate by a doctor, authority or insurance- there is no charge. Legitimate reasons are:

a) death, illness or a serious accident, affecting you, your wife/husband, partner, family member or traveling companion.

b) the occurrence of severe events beyond your control that you could not foresee when you booked, which means that it is not reasonable to ask that you should stand by your reservation, for example, fire or flooding in your home.

Obligations of the customer

• You are responsible for verify your booking confirmation as soon as you receive it. Any errors must be reported immediately.

• You must follow the rules, instructions and regulations applicable to the cottage/- apartment, transportation, etc. You as a renter are responsible for any damage that occurs to the property, by you or someone else in your party negligent.

• You may not allow more people to stay overnight in the cottage or on the plot, than what you stated in your booking.

• You must not allow pets staying in the cottages where pets are banned and smoking is totally banned in all our properties.

• You are required to present valid identification upon arrival.

• We reserve the right for legislative changes and price changes that are outside our control.

Payment

You can choose to prepay your accommodation via invoice or pay the full amount through Paypal at our website. Always bring confirmation and receipt for any advance payment on arrival. If there is any disputes, contact us (turn primarily to us with any complaints). Would we not agree, contact ARN (The National Board for Consumer Dispute).

Force Majeure

In the event that the journey cannot be completed because of obstacles outside the lessor’s control which the landlord could not foresee when the contract was concluded and whose consequences he could not reasonably have avoided or overcome, the Lessor free from liability to pay damages or other penalties. The same applies even if the cancellation is due to any of the organizer’s institution.

The Personal Data Act

By completing the reservation, you agree that personal information may be processed by Saxnäs Stuga. The purpose of this is to allow the customary administration, to ensure that we have reliable personal documentation in the event of accidents.

Priser

Logi Pris
Per dygn 1300kr
1 vecka (7 nätter) 6990kr
Pris under påskveckan 
Per dygn 1500 SEK
 Vecka 7990 SEK
Övrigt Pris
Linnepaket 175 SEK / per person
Utstäd av stuga vid avresa 950 SEK / per stuga
 

© Copyright: Saxnäs Stuga – Webbmaster: info@saxnasstuga.se